Menü Kapat

Başvuru ve Karar Süreci

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimciler/şirketler bilgi almak için müracaat edebilirler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvuru süreci girişimci firma veya kişinin Teknopark web sitesinden ücretsiz ön başvuru formunu doldurmasıyla başlar. 

Ön başvurunun Teknopark yönetimi tarafından uygun bulunmasını takiben başvuru aşamasına geçilir. Bu aşamada projeye ve kişiye/firmaya ait detaylar yine Teknopark web sitesi üzerinden alınır. Başvuru ücretinin yatırılması ve gerekli imzalı belgelerin tesliminden sonra başvuru dosyası hakemlere gönderilir.

Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde İMÜ Teknopark Yönetici A.Ş. ‘ye elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti 

a. Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti KDV dahil 2500 TL dir.

b. Kuluçka Komisyonundan geçen projeler için Kuluçka Merkezi’ne başvuru ücreti KDV dahil 500 TL olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.

Yukarıdaki bedeller “Proje Başvuru Ücreti” adı ile aşağıdaki hesap numarasına havale edilerek ödeme dekontu dosya ekinde sunulacaktır.

Teknopark Hesap Bilgileri

Hesap Adı           : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ

IBAN                     : TR88 0001 0009 0085 2495 6050 02

Banka                   : T.C. Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi

Banka Şube Kodu : 900-ÇEMENZAR/İSTANBUL ŞUBESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2020 yılı Aylık Metrekare Birim Kira Ücretleri

İMÜ Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karara göre;

• Tuzla Alanı (Akfırat Bölgesinde) için 2021 yılı aylık metrekare birim kira ücreti 55 TL + KDV olarak kararlaştırılmıştır.

NOT: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mensuplarına fiyatlar üzerinden kira bedellerinde %50 indirim uygulanacaktır. 

Ortak gider masrafları (Aidat) aylık kiraya ek 2021 yılı için 15 TL (metrekare birim fiyatı) olarak ayrıca yansıtılacaktır.

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci işletilebilecektir. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş proje başvuruları, aynı şekilde “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark” web sayfasındaki “Online Başvuru” alanından yapılabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacaktır. Daha sonra başvuru formu ve başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark Yönetici A.Ş. ‘ye elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür proje başvurularında “Proje Başvuru Ücreti” alınmamaktadır.

Proje, konusunda uzmanlaşmış İstanbul Medeniyet Üniversitesinde görev yapan iki akademisyenden ve bir Sektör uzmanından oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark A.Ş.’ye bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

İletişim Telefon: 0216 280 20 70 / 0216 280 20 60

Girişimcilerin Başvuru Sürecinde Vermesi Gereken Bilgi ve Belgeler

 Teknopark’a kabul edilebilmek için Girişimcilerin mutlak suretle Yasa kapsamında değerlendirilen Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarını fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede olması gerekir.

Teknopark’da yer almak isteyen Girişimciler:

1-  İlgili oldukları alana göre  Başvuru Formunu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark’ın web sayfası üzerinden eksiksiz bir şekilde doldurup Yönetici Şirketin değerlendirmesine sunacaktır.

2-  Şirket kuruluşunu gerçekleştirmiş olan Girişimciler başvuru sırasında Şirket Ana Sözleşmesini (kuruluş ticaret sicil gazetesi) , İmza Sirkülerini ve  Proje Bilgi Formunu doldurarak,  Yönetici Şirkete ulaştırmakla yükümlüdür. 

3-  Yönetici Şirketçe yapılan ön değerlendirmede uygun bulunan başvuru sahipleri  Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Girişimci ve Proje Sunumunu hazırlayacaktır.

Girişimcilerin Bölgede Faaliyet Başlangıcında Vermesi Gereken Formlar ve Belgeler

Girişimcilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanan muafiyet, indirim ve istisnalardan  yararlanabilmesi için ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağı başvurularda Yönetici Şirketten aldığı Proje kabul yazısını teslim etmesi gerekmektedir. Firma kabul yazısını alabilmek için Girişimcinin Yönetici Şirkete aşağıda belirtilen form ve belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.

 • Bilanço (Zorunlu)
 • Diploma fotokopisi (Zorunlu)
 • Firma belgeleri
 • Gantt diyagram
 • İmza sirküleri
 • Marka tescil (Varsa)
 • Patent (Varsa)
 • Personel kimlik fotoğrafı
 • Proje değerlendirme ücreti banka dekontu
 • Temel bilim başvuru diploması (Varsa)
 • Ticaret sicil tasdiknamesi (Varsa)
 • Ticari sicil belgesi
 • Vergi dairesi levhası

 

Ar-Ge projelerinin, personel listelerinin ve şirket/işyeri mali verilerinin takibinin yapıldığı Teknoportal Sistemi, gerekli evrak listesinin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde Girişimcinin imza yetkilisinin kullanımına açılacaktır.

Faaliyet Sürecinde Aylık olarak Verilmesi Gereken Formlar ve Belgeler ile Uyulması Gereken İlkeler

Girişimciler, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca istenilen, yürüttüğü faaliyetlere yönelik her türlü istatistiksel veriyi eksiksiz ve zamanında temin etmekten sorumludur.

1-      Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönergeye göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak Yönetici Şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.

2-      Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci, , yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi Yönetici Şirkete sunar.

3-      Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için Yönetici Şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

4-      Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

5-      Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğünce belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.

Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak Yönetici Şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda onaylanan Proje Bitirme Belgesi verilir.

Detaylı görünüm için görsele tıklayınız…